Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

4596 fbf5 500

diegocharlon:

Malá Strana. Prague. (Fuji Provia)

lucywithdiamonds
2259 659c 500
Reposted fromflyingwhales flyingwhales
lucywithdiamonds
2269 6627 500
Reposted fromflyingwhales flyingwhales
lucywithdiamonds
8762 d6d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
lucywithdiamonds
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viairmelin irmelin
lucywithdiamonds
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
lucywithdiamonds
7279 7aa4 500
Reposted fromchlodnawdowa chlodnawdowa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 02 2015

lucywithdiamonds
5452 e354
Reposted fromhardrow hardrow viablahblahblahblah blahblahblahblah
lucywithdiamonds
6847 e15c
Reposted fromnfading nfading viacheshiresmile cheshiresmile
7670 3477
lucywithdiamonds
lucywithdiamonds
6771 14b2 500
Reposted fromvanitaas vanitaas viakurz kurz
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink vialikearollingstone likearollingstone

July 01 2015

lucywithdiamonds
lucywithdiamonds
3088 9191
Reposted frommisza misza vialikearollingstone likearollingstone
lucywithdiamonds
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
lucywithdiamonds
2646 d8f2 500
Jamie Henderson
Reposted fromcorvax corvax
lucywithdiamonds
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaa-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl